CHEF DATA

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1
Chef Data is een eenmanszaak. Matthijs Huttinga is de eigenaar.
Het vestigingsadres (geen bezoekadres) is gevestigd aan: Marconistraat 23, 1223 BP Hilversum.
Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:
• Email: team@chefdata.nl
• Contactformulier website: https://chefdata.nl/contact/
• Telefonisch: +31642680517
KVK nummer: 80333915

ARTIKEL 2 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van deze begrippen.

Met de begrippen, wij, ons en onze, bedoelen we Chef Data, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Met jij, je en jouw, bedoelen we de wederpartij, de partij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) aan wie Chef Data een aanbod/offerte uitbrengt en/of met wie Chef Data een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Onder overeenkomst verstaan wij iedere overeenkomst, die het doel heeft Chef Data diensten te laten verlenen aan jou, de opdrachtgever. Ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van en ter uitvoering van deze overeenkomst vallen onder het begrip overeenkomst.
Onder opdracht verstaan wij de opdracht, die jij aan ons verleent om werkzaamheden voor jou uit te voeren.

Met het begrip partijen bedoelen we jou en ons samen.
Spreken we over een dag, dan hebben we het over een kalenderdag.
Schriftelijk is voor ons op papier en/of per e-mail.

Een duurovereenkomst is een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud, gedurende een bepaalde periode.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden worden door ons aan jou vóór of bij het tot stand komen van een overeenkomst ter hand gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten. Ook als er sprake is van een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Maken we met jou afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor de afwijking(en) is/zijn overeengekomen. Je kunt je dus niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.
Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten, die jij met ons sluit.

Wij mogen onze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, die wij willen doorvoeren, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Is er sprake van nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde. Het doel en de strekking van de originele bepalingen, zullen zo veel als mogelijk worden gerespecteerd.

ARTIKEL 4 OFFERTE/AANBOD, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING
Al onze offertes zijn vrijblijvend, behalve als wij anders en schriftelijk overeenkomen.
Als een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en jij dit aanbod aanvaardt, hebben wij het recht dit aanbod binnen 5 dagen na jouw aanvaarding te herroepen.

Onze offertes blijven 30 dagen geldig, tenzij wij anders en schriftelijk overeenkomen. Zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan de offerte, dan zullen wij dit uitdrukkelijk (in de offerte) vermelden.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten, die jij met ons sluit.
De offerte bevat, indien mogelijk, een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten, die gebaseerd zijn op de gegevens, die door jou aan ons zijn verstrekt. Als de werkzaamheden (nog) niet duidelijk, volledig of nauwkeurig (te omschrijven) zijn, hanteren wij een uur- of dagtarief.

Alle gegevens omtrent specificaties, levertijden, toepassingen en andere informatie die wij opnemen in presentaties, offertes en in overige door ons verstrekte beschrijvingen, hebben slechts een indicatief karakter en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, dan zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte bedoelen wij, dat we jou in een offerte een combinatie van meerdere diensten hebben aangeboden.

De overeenkomst komt tot stand, nadat wij van jou de schriftelijke bevestiging hebben ontvangen en, als dat van toepassing is, jij hebt voldaan aan de door ons gestelde voorwaarden.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN GARANTIE
Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van de aanvraag tot de uiteindelijke levering van onze dienst(en).

Bij de uitvoering van de overeenkomst mogen wij gebruik maken van (diensten van) derden. Als daar kosten aan verbonden zijn, worden deze aan jou doorberekend. Als wij gebruik (willen) maken van (diensten van) derden, zullen wij jou dat vooraf kenbaar maken.
Eventuele leveringstermijnen zijn indicatief. Jij kan geen rechten ontlenen aan eventueel door ons genoemde termijnen. Ook heb je geen recht op schadevergoeding, als de termijn wordt overschreden.

Wij garanderen dat wij de juiste inspanning zullen leveren. Wij garanderen geen resultaat.
Wij voeren de overeenkomst enkel uit voor jou. Derden kunnen aan de inhoud van de door ons verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.
Wij geven geen garantie op diensten van derden, ongeacht of ze via ons zijn geleverd.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN JOU
Jij zorgt ervoor dat wij tijdig alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie ontvangen die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Wij geven dit tijdig bij je aan. Daarnaast is het je eigen verantwoordelijkheid om nieuwe gegevens en/of gewijzigde omstandigheden met ons te delen, als jij redelijkerwijs kunt begrijpen, dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van onze dienst(en).

Indien wij op (jouw) locatie onze diensten uitvoeren, zorg jij op die locatie voor alle noodzakelijke faciliteiten, die nodig zijn ter uitvoering van onze diensten.
Het is je eigen verantwoordelijkheid om verstrekte adviezen te testen en/of te implementeren.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN EN MEERWERK
Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden, feiten en/of gegevens niet bekend waren op het moment, dat de overeenkomst tot stand kwam. Ook kan het zijn dat jij aanvullende werkzaamheden of diensten wenst af te nemen.

Als dit leidt tot meerwerk, hebben we het recht de inhoud van de overeenkomst te wijzigen, zodat wij deze, indien mogelijk, alsnog kunnen uitvoeren. Tevens hebben wij het recht dit meerwerk in rekening te brengen op basis van een vast uurtarief, tenzij wij met jou hierover andere afspraken maken.

Wij kunnen in zo een geval de overeenkomst met jou ook ontbinden en de reeds verrichte diensten in rekening brengen bij jou. Als jij niet akkoord gaat met de aanvullende werkzaamheden, heb jij eveneens het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en zullen wij jou de reeds verrichte diensten tot het moment van ontbinding in rekening brengen.
Jij kan ook een verzoek doen tot wijzigen van de overeenkomst. Wij hebben het recht een verzoek tot wijziging te weigeren, zonder dat wij daarmee in gebreke komen of ons recht op betaling conform de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen.

ARTIKEL 8 PRIJS EN BETALING
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de prijzen:
• exclusief btw;
• exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
• exclusief eventuele kosten (van derden) die wij maken bij het voeren van de opdracht;
• exclusief eventuele reis-, verblijf- en parkeerkosten.
Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen. Wij zullen dit vooraf communiceren aan jou. Indien de prijsstijging meer dan 3% op jaarbasis bedraagt, dan heb jij het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

In dat geval zullen wij de reeds verrichte dienstverlening tot het moment van ontbinding in rekening brengen, op basis van het oude, bij jou reeds bekende, uurtarief.
Het kan zijn dat wij overeenkomen, dat jij ons een voorschot betaalt. Zolang wij het voorschot niet hebben ontvangen, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorschotten worden in mindering gebracht op de factuur.

Wij factureren maandelijks, tenzij wij anders overeenkomen. Onze facturen ontvang jij per e-mail.

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Indien jij na de eerste herinnering (max 30 dagen) betaalt, dan zullen we jou hierop wijzen middels een ingebrekestelling. Dan krijg je nog eens een termijn van 14 dagen om aan je betalingsverplichting te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je in verzuim en ben jij ons na het verstrijken van die 14 dagen ook wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, tot het moment dat je het volledige
bedrag hebt betaald. Ook kunnen wij de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening brengen.

De hierboven genoemde incassokosten bedragen maximaal:
• 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00;
• 10% over de daaropvolgende € 2.500,00;
• 5 % over de volgende € 5.000,00;
• met een minimum van € 150,00.

Al onze prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing, dan zijn wij niet gebonden aan die prijs.
Ben jij het niet eens met jouw factuur of heb je een klacht daarover, dan dien jij dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons kenbaar te maken.

Op verschillende plaatsen in deze voorwaarden staat, dat, als de overeenkomst wordt gewijzigd of ontbonden, wij de reeds verrichte diensten in rekening zullen brengen. Wanneer er gewerkt wordt op basis van een uurtarief, zullen deze gewerkte uren in rekening worden gebracht. Is er sprake van een vaste prijs of projectprijs, dan bepalen we welk percentage van de totale benodigde werkzaamheden reeds werden uitgevoerd en dat percentage van de totale prijs wordt in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een creatie. Ze beschermen diegene die de creatie heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van die creatie door anderen, zonder toestemming van de maker.
Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen aan ons toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en voorstellen. Verstrekte adviezen mogen door jou worden gebruikt, maar mag jij op geen enkele wijze delen met derden, tenzij wij anders overeengekomen zijn.

Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan jou toebehoorden, blijven van jou. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden, blijven van derden.

Het plegen van onderzoek door ons naar het mogelijk bestaan van intellectuele eigendomsrechten en onderzoek naar de aanwezigheid van dergelijke beschermingsvormen maakt geen deel uit van de overeenkomst.

ARTIKEL 10 ANNULEREN, OPSCHORTEN, ONTBINDEN EN OPZEGGEN
Jij mag de overeenkomst annuleren, maar enkel na toestemming door ons. Wij hebben het recht het annuleren van de overeenkomst te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of het recht op de betaling van reeds verrichte arbeid te verliezen.

Wij hebben het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als jij:
• niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
• wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden, waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;
• door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen;
• als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Kunnen wij de opschorting of ontbinding jou toerekenen, dan hebben we het recht eventuele schade, die wij daardoor lijden, op jou te verhalen. Eveneens hebben we het recht de dan reeds verrichte arbeid in rekening te brengen. In geval van liquidatie, een (aanvraag) van surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde, jij aangewezen bent op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk beschikken over je vermogen, dan staat het ons vrij de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen, die wij hebben op jou, zijn in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Jij kan een duurovereenkomst, die jij met ons voor (on)bepaalde tijd bent aangegaan en die strekt tot het op regelmatige basis leveren van diensten, opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Duurovereenkomsten die wij met jou aangaan voor bepaalde tijd, zullen niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd. Drie maanden voor het einde van de overeengekomen duur overleggen partijen of ze de duurovereenkomst wensen te verlengen of op te zeggen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover in dit artikel is vermeld.
Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen. Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:
• misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien
o deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen;
o onjuiste of onvolledige gegevens die wij van jou hebben ontvangen;
• indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en overige;
• schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde. Behoudens de gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van onze overeenkomst en nooit hoger dan het bedrag dat door een verzekeraar in dit specifieke geval zal worden uitgekeerd.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding twaalf maanden nadat de schade toebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval achttien maanden nadat de schade toebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).
Alvorensjij tot aansprakelijkheidstelling overgaat, dien jij eerst met ons in overleg te treden om tot een passende oplossing te kunnen komen.

ARTIKEL 12 OVERMACHT
Is er sprake van overmacht bij jou of bij ons, dan heeft de partij waar de overmacht optreedt, de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Partijen zullen elkaar hierover schriftelijk informeren.

Als nakoming door overmacht langer dan twee maanden onmogelijk is of blijvend onmogelijk is, dan kan de overeenkomst worden ontbonden door zowel jou als door ons. We behouden het recht reeds verrichte dienstverlening in rekening te brengen aan jou.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING
Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

Wij behouden het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken. Hierbij zullen wij jouw vertrouwelijke informatie niet delen met derden.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

ARTIKEL 14 PRIVACYBELEID
Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig met jouw gegevens om. Hoe wij dat doen, kun je lezen in ons privacybeleid op onze website. Jouw gegevens worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 15 KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben voor dit soort gevallen een klachtenprocedure. Het is jouw verantwoordelijkheid een klacht binnen bekwame tijd, nadat je een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Je klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.
Binnen 14 dagen nadat wij je klacht hebben ontvangen, ontvang je van ons een reactie. Je moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Na deze termijn van vier weken ontstaat er een geschil.

ARTIKEL 16 ALGEMEEN
De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar, niet vatbaar voor cessie, noch voor het vestigen van enig zekerheidsrecht, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 17 GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Chef Data, tenzij partijen overeenkomen het geschil anders te (doen) beslechten.

 Chef data, versie 1.0, 04-10-2020